Årsstämma

ungefär 1 år sedan

CGit Holding AB (publ) vill upplysa om att kallelse till årsstämma den 14 maj 2020 kl.13:00 finns publicerad i Post och Inrikes tidningar.

BOLAGSORDNING FÖR CGit Holding AB (publ)

§ 1 Firma

Bolagets firma är CGit Holding AB (publ)

Bolaget är publikt

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands Län

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva handel med it-utrustning och utföra IT-konsultation. Vidare ska Bolaget äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 688 000 kronor och högst 2 752 000 kronor.

§ 5 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 1 376 000 och högst 5 504 000 stycken. 
Aktierna kan ges ut i två aktieslag, serie A till antal av högst 400 000 och serie B till ett antal av högst 5 104 000. Aktier av serie A berättigar till tio (10) röster per aktie och serie B till en (1) röst per aktie. A-aktie skall konverteras till B-aktie på begäran av innehavare av A-aktie. Sådan begäran skall framställas skriftligen till styrelsen och kan ske när som helst. Det antal aktier som skall konverteras skall anges samt, om inte framställningen omfattar innehavarens samtliga A-aktier, vilka A-aktier som skall konverteras. Styrelsen skall behandla ärendet inom tre månader från det att begäran erhållits. Konvertering skall anmälas för registrering utan dröjsmål. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning. Beslutar bolaget att ge ut endast A-aktier eller B-aktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är A-aktier eller B-aktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska de gamla aktierna av visst aktieslag ge företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. 

Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Göteborgs Posten eller annan rikstäckande tidning upplysa om att kallelse skett. Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som föreligger vid kallning.

§ 9 Årsstämma
Årsstämman kan hållas i Mölndals kommun, Göteborgs kommun eller Stockholms kommun. 

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårets utgång. 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter

11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.